میزهای اداری

میزهای مدیریت

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای کارمندی

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای منشی

۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای کانتر

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال