محصولات مبلیکا

صندلی های مدیریتی


صندلی مدیریت مدل ۱۷۱۴
صندلی مدیریت مدل ۱۷۱۴

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال


صندلی مدیریت مدل کاوه

۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
صندلی های کارمندی


صندلی کارمندی مدل ۴۲۲
صندلی کارمندی مدل ۴۲۲

۱,۸۵۰,۰۰۰ ریالصندلی های کنفرانس


صندلی کنفرانس مدل ۴۲۲
صندلی کنفرانس مدل ۴۲۲

۱,۸۵۰,۰۰۰ ریالصندلی های انتظارصندلی های اپن


%AutoEntityLabel%
صندلی اپن مدل ۲۰۳

۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال


%AutoEntityLabel%
صندلی اپن مدل ۲۰۴

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال


صندلی اپن مدل کاوه
صندلی اپن مدل کاوه

۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال


%AutoEntityLabel%
صندلی اپن مدل ۲۰۱

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال


صندلی اپن مدل زیمنس
صندلی اپن مدل زیمنس

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
%AutoEntityLabel%
صندلی اپن مدل ۲۰۵

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال


%AutoEntityLabel%
صندلی اپن مدل ۲۱۲

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

صندلی های کارشناسیصندلی های محصلی


%AutoEntityLabel%
صندلی محصلی مدل صدف

۸۵۰,۰۰۰ ریال

میزهای مدیریتی

۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای کارمندی

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای منشی

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای کانتر

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای تلویزیون