محصولات مبلیکا

صندلی های مدیریتی


صندلی مدیریت مدل کاوه

۳,۲۰۰,۰۰۰ ریالصندلی مدیریت مدل ۱۷۱۴
صندلی مدیریت مدل ۱۷۱۴

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریالصندلی های کارمندیصندلی کارمندی مدل ۴۲۲
صندلی کارمندی مدل ۴۲۲

۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

صندلی های کنفرانسصندلی کنفرانس مدل ۴۲۲
صندلی کنفرانس مدل ۴۲۲

۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

صندلی های انتظار


صندلی های اپن
صندلی اپن مدل کاوه
صندلی اپن مدل کاوه

۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال


صندلی اپن مدل زیمنس
صندلی اپن مدل زیمنس

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

صندلی های کارشناسیصندلی های محصلی


صندلی محصلی مدل صدف
صندلی محصلی مدل صدف

۸۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای مدیریتی

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای کارمندی

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای منشی

۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

میزهای کانتر

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال